1001 Nombres Shona Para Bebés Varones

Los nombres shona se originan en el sur de África y si está dispuesto a tener un nombre de esta región, entonces sí, aquí tiene un conjunto completo de nombres para su recién nacido.

Nombres Shona Para Bebés

Adashe

Mugabe

Takudzwa

Tanak

Karamba

Tarafa

Adasge

Tamai

Tamai

Shonhiwa

Tapiwa

Ashirai

Tasimba

Yamurai

Takanda

kupakwashé

Koanowanda

akudzweishe

Taitirwanashe

itai

Chamai

Akashinga

nashe

Ariko

Wataida

davidzo

Kudiwanashe

kurai

Nevanji

Tadairwa

Tawona

Tamuka

Vengai

Chamunorwa

Kudzanai

Onashé

Anodia

anopa

Kapomva

Tamuwana

Taonashe

Anongoni

Bereasama

mudadasi

Takaruza

Tamuda

Watifadza

rufarorwashe

Padaishe

Zano

Chaipá

Ranganai

Tanakaishe

madanhai

Tinotendaishe

Tawonaishé

Tapy

Chatunga

Hamandishé

Kudairakwaishe

Panganai

Tafatoana

Itainse

Zivani

Cheukai

Wanangwai

Mukundi

tofara

Karikoga

mambo

Simbarashe

Tafungwanashe

Taguma

babandishé

Chakantese

dakarai

Ega

Ishaenesu

Munyaradzi

nyashsadzashe

Sheuonopa

Simba

Takawira

Tichinashwe

Manyowa

Tinayés

Zinyoro

Chirango

Kotsai

makakosh

Ngoni

makakosha

Taremkedzwa

Tsvimbonyoro

usehhwashe

Batani

Chicha

Ferla

siiea

kobie

Oji

kodjo

Oraefo

Moribá

Karamko

Abayomi

Koro

Tipo

Ifomo

Camara

Italo

Balewan

Sule

Gaika

Momar

Mastimela

Muata

Nkosi

Sigdi

ayzle

Dingane

Bayete

Dabnee

Fearghasu

tomos

Devylan

Anaeni

davidzo

Garai

Kutenda

Masimba

Rud

Shohiwa

Takudzwa

Taraipassnore

Garangaña

Hatendi

Mapfumo

Kachungwe

marigá

Nyakasikana

Tongofa

Mupfumira

abebe

chidoizar

Chuke

Moyó

tinashe

Wakanaka

Zvanaka

Masverasei

Ndichamboya

Zvinoka

DziDzai

Tsava

doro

buda

Vaviri

budidiro

Vauyá

Kutyoka

Farai

Kudakwashe

Rukudzo

Tendai

chipo

Ghamuchirai

Tarirop

Kudzai

hongo

yeuki

Múfaro

Rudo

wonai

Garikai

Tsvai

shamshio

Fariszai

tinashe

Nyasha

Tamuka

Kudzanai

Maidei

farai

manika

Hazninei

Idaí

dadisaí

Ipaishe

Kundiso

Fundzayi

haruperi

Maitaishe

Nyaradzai

Onaí

Mutsawashe

Paidamoyo

Chiwonsio

Edzaai

wonai

Shamiso

Tsistsi

Zivai

Shingirai

Tsavkai

Rindi

Simba

Anodiwa

Batsirái

Anoona

Zvikomborero

Kunashe

Sekaiu

Tamirira

Sarudzai

Rutendo

netsai

Wadzanai

ratidzai

Mutsa

Rungano

Dadirai

vongai

ropafadzo

Paida

Chemedzai

Nyangirai

Hamandishé

Tinaye

Dzikmai

Ruvenekpo

Tichaona

venekarai

Shumirai

niika

Tawona

Kumbirai

Tinotenda

chipo

Vimbainashe

Vimbái

Garikai

Hongosai

Taurái

Tariro

Simbarashe

anokosha

Batsirái

Chiwoniuso

Kundiaso

Mazvita

Ndafadzwa

Nyengterei

Pahmidzai

Rupafadzo

Onaí

Nyaradzaui

Natasai

Chenesai

Anótida

Daai

Tapedza

vimbiso

Upenyu

Zyandza

Mutsawashio

Chido

Tsungayi

Chamunorwa

Munyaradzi

Tanatsiwa

Isheanopa

Rujeko

ratidzai

Yananiso

Vhenekeryai

Iedzo

Shupikayi

ranagano

Gwisai

Tauri

Yemurai

Vimbái

Takunda

Tinotenda

Garikai

Rúfaro

Chishamiso

Somisha

Anesu

Revésai

Makanata

Rindai

Chiratidzo

Wanai

wonai

Maidei

Hazveini

Matipa

Tapiwa

Takanaka

Anashe

Ogun

ade

minnie

jula

Tonderei

dakarai

Gwinyai

Runako

Simbarashe

Takudzwa

aj

Cárita

Tadiwa

bradley

Thabaní

Makhosini

Tinashje

Kuku

Nomaqoba

Ntondae

Tataswa

Paulineo

kimberly

Tariro

Moyó

cubo

Sibanda

doblaje

Ndlove

Mpofu

sito

Ngwemw

firi

Tshuma

Nyoni

Nkomo

malanga

Nyathi

Jumalo

Zhou

Banda

Shumba

Gumbo

ndebele

Muleya

Hove

Shoko

maphosa

témbo

Mapfumo

Siziba

Ndou

Mlambo

Dhliwayo

Simago

Mapasoa

Bhebhe

marufú

Zilu

Mudenda

Nyandodro

Makoni

matemáticas

Mlilo

Chuma

Takawira

Chauke

Zuzé

Mpala

Muchenje

Siglauke

Munemo

Lunga

Nkala

Mudzingwa

Taruvinga

Mutasa

Mahachi

Katasande

ndoro

mdebzi

Chari

Muza

Munsaka

niika

mutero

Sanbde

mudimba

gondo

Chiuwara

Ngulube

Munetsi

Chifambé

Kaseke

munkuli

Nyamadzawo

Shava

Tigre

manika

Gatsi

Shereni

makumbé

Dlamini

Shonhiwa

Muzamba

Genzi

Magayí

Ruzvidzo

Tapera

Mguni

Nyakudya

madonde

Chibanda

Nkiwane

Mlotshwa

Dhlamina

Hungwe

Majoni

Matambo

Masawi

Rusère

Nyamande

Chakanyuka

mkandla

Musonza

Jimu

Sibindi

Mwanza

Gumede

John

Motsi

Chinmaya

Paradza

Chiwesge

Tafirenyika

Jaime

Muzonsdó

Ngirazi

khupé

Masiye

Shinwa

Siwela

Taderea

modimu

shonuiwaza

Tavengwa

Nhamo

Kunaka

Mafukidz

Chirumé

Madziva

Kwaramaba

zendó

Tshabalala

Matapoe

Cimombé

Jack

Nxumalo

Makina

Vambé

Chikukwa

Mugari

Demhere

njanji

jani

Masocha

Meki

Chirwa

Saidii

Gwatidza

Simbi

Mlauzi

chinebiri

Zimuto

caminata

Gumpo

Nyakabaou

Nyamukondiwa

Shamu

gono

Chamboko

Choyó

Kwenda

Mashoko

chipunza

Tinarwo

Chikuni

Ntini

chinyanga

Kanyemba

Mtisi

nsingo

mahnadu

Shiri

Shambareh

Moyana

Tanyanyiwa

Manfexi

Kufa

mbano

Runesu

Bere

gurú

Tomu

Tsiga

Goredema

Chivasa

Dlodló

Khanye

Chabatá

gambiza

Hlabangana

Choga

Tapfuma

Matengui

Pedzisai

jeke

Dzapasí

Manyere

Estoy aquí

Nyemba

Kazingizi

Chinyani

Lipahal

Zinayama

kashiri

Masendeke

Kondo

Zvenika

jonga

Gwara

Chirembá

muranda

Gavà

kembo

Zengeni

Ushe

Tagarira

Guillermo

Paziponidiya

Mtombeni

Rupiya

Mashanda

Chikono

Karongha

madau

Gudo

Nhidze

Gama

Zhuwao

Jiri

Tandi

Nhema

Chikanya

Mushayi

Mathuthu

Nyamhunga

machipisa

Chirenje

naré

Chakenetsa

Matimba

Tafireyi

Hlongwane

Nyabadza

Maruta

Chiwanza

Chiimbwanbda

Ir

Masara

teve

Munhenge

Gwaze

muchoigma

Nyashanu

Nhau

Chitasa

savanhu

Maranyika

samú

mudzamiri

Kahari

shangwa

Nyoka

Muponda

Nhira

Tauro

Jambaya

Nhete

Sansón

gonye

Chikoworé

Baloyi

makondo

Musengi

Chinpoda

Tachiona

Mapisa

Zikhali

Gwanzura

Tlou

Khabo

Chatikobo

Chipere

mandava

Badza

Chirara

Soko

Kaitano

pasipamire

Zumbako

Takundwa

Mavura

Vengasai

blanco

Ruzive

Jojo

gunda

Daká

Munatsi

Chemhere

Manjoro

Jera

Zvoushe

mleya

Mudyiwa

Chikanda

Gandiwa

magaisa

Tazviviinga

chidembo

utete

Mpande

Veremú

Chaukauya

Kachidza

Kachidza

Chigora

Bhobho

Dhlakama

Nhlizio

Yakarai

Mazarire

Joza

Muchinghami

Magama

Jokonya

hamadziripi

Bondé

Mudonhi

Mtavire

Runganga

Ndemère

Mukwena

Chaitezvi

Samuriwo

Chigumira

Chasara

Seis peniques

Gwebu

Magadzire

Bhunu

Tingo

camioneta

Nyamandi

marimao

mukuze

Chitsikje

Chitima

No un

Chaparadza

Makotore

Imbayago

Zireva

Vuruyayai

Chitongo

Chijsha

Mabuto

Nzuah

Dondo

Chisvo

Cheje

magara

Madzivanzira

Chingwaru

Mashoinga

Duri

Mbwe

Jim

Chibvongodze

Magombedez

Pangaani

Tarwireyi

Mudzinganyama

Bvunzawabaya

chipuriro

Nhongo

Murehwa

Chaka

Mhungu

Chimusoro

Matika

phthrth

Chirima

Dumani

gonese

Murehwa

Matika

Kufakunesu

Majuru

Pedro

Manyara

mbada

benhura

Moisés

Paradzaui

Makuni

Dzingirai

Shayamano

Makuni

Chidziva

Jeché

Ngara

JNgara

José

sabau

Ziki

Goror

Teversa

Guzha

Mapira

damba

Murefu

Chibwe

Dengue

Tamanikwa

Rangwani

Tirivanhu

Seremwe

Muyanhaka

Ngwaaru

jurú

Matsilele

nhamburo

Chawatama

Mataga

Ngwaq

Musemwa

Chukumba

Hanyaní

Mabhiza

Hanyaní

Murwiaia

Chitaada

Hodzi

Chando

jelé

Shoriwa

Ndimba

Nyahuma

Muifuka

Chingombe

Hwata

Choigva

Luphala

Zindi

Mawarire

Chiduku

Mpunzi

hama

Nyamazan

mango

Zishriri

Mabeña

Chizanga

guata

Mhishi

Kamudyariwa

Márgere

Munodwafa

Gavaxza

Mombwe

Dzikti

David

Tsingano

Tauuzeni

Makoveré

David

banda

Nhemchena

Machiunga

Ciradza

Rwadfa

Dewa

Alí Hondo

Mugoni

Tizora

makwonya

Mhurur

Chingwena

Chipara

Mawoyo

Rwizi

Mbanje

mudadi

Mufudza

Zniavashne

Kwuanware

Ranganai

Mufudza

Ndela

mudo

rasgó

Kambanje

loco

Tagweiri

Muzhoko

Samuel

mudo

Chakawa

takura

Komboni

mawarimba

Chigumbhu

Gwati

Chinahaa

takura

Komboni

Dzimbó

Murungwana

Pawandía

chipato

Chigogo

Murandi

marrón

marimeq

Maldita sea

Kativey

Mzizk

Murumbedzi

Kativu

Nyasaha

Svoshe

mari ga

Asosbve

Dozjenge

Sibiya

Miziz

Bumhira

muyaji